Offentlege høyringar

På denne sida vil det bli lagt ut informasjon om planarbeid i Norddal kommune. Her vil du finne informasjon om overordna planarbeid som pågår, planar som er ute på høyring samt ferdig vedtekne planar. Oversikten er under utarbeiding.

 

Innspel
til planane kan sendast på epost til:
post@norddal.kommune.no

eller sendast per post til
Norddal kommune, Postboks 144, 6211 Valldal

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar Norddal kommune oppstart av planarbeid ved Omnosåsen bustadfelt i Valldal. Planområdet er avgrensa om lag som stipla linje på kartskisse, og er i kommuneplanen sett av til landbruksområde og spreidd busetnad.

Etter plan- og bygningslova, § 12-8 vert det gjort kjent at det er starta opp privat detaljreguleringsarbeid for del av gbnr. 20/4 med flere i Norddal kommune.  Merknader vert å sende til  bjorn@proess.no innan 23.06.18.

 

Det er lyst ut ein ny søknadsrunde for tilskot til breibandsutbygging i kommunar som har dårleg breibandsdekning. Eitt av krava for å kunne søkje støtte frå ordninga er at utbyggingsplanane skal vere ute til høyring. Alle innbyggjarar, organisasjonar og bedrifter blir med dette inviterte til å kome med innspel til områda det er planlagt å søkje om støtte til i årets søknadsrunde i Norddal kommune.

 

 

Norddal kommune har i møte 29.06.17 eigengodkjend reguleringsplan for Solfjord og annonserer dette no etter pbl § 12-12. Planen omfattar hovudsakleg omdisponering frå offentleg bebyggelse til overnattingsstad, og ligg tilgjengeleg for gjennomsyn på www.norddal.kommune.no og kan gjerast tilgjengeleg i fysisk format i servicetorget. 

Norddal kommune har i møte 01.02.18 med heimel i pbl. 12-14 vedteke reguleringsplan «Berge massedeponi og rigg». Planen legg opp til eit permanent massedeponi, omdisponering frå LNF-område til landbruksområde og parkeringsplass og til midlertidig bruk som riggområde i samband med utbygging av Korsmyra-Indreeide-tunellen.
Vedtaket kan, etter pbl § 12-12, § 1-9 og Forvaltningslova kap. VI påklagast. Klage må sendast skriftleg til Norddal kommune, pb. 144, 6211 Valldal, eller til post@norddal.kommune.no, innan 3 veker frå dato for denne kunngjeringa.
Eventuelle krav om erstatning eller innløysing etter § 32 og § 42 i pbl. må vere skriftleg overlevert til kommunen seinast 3 – tre år etter denne kunngjeringa.